adj.

of a day, ephemeral, lasting only a day;

adv.

a day only;
— ջերմն, ephemera, ephemeral fever;
— ճանճ, ephemera, ephemeral fly;
— ճճի, ephemeron-worm;
— գեղ, fleeting beauty.

adj.

ՄԻՕՐԵԱՅ կամ ՄԻՐՕՐԷ. μονημέριος diarius, unius diei. Որոյ տեւողութիւնն է զմի օր. միոյ աւուր. առօրեայ. մէկ օրուան, օրական.

Կարիցէ կեալ միօրեայ ժամանակաւ, կամ միօրեայ ժամանակի. (Կոչ. ՟Ժ։)

Յաղագս սերմանելոյն եւ բուսանելոյն միօրեայ հսկայիցն (ըստ առասպելաց). (Նոննոս.։)

Ի միօրեայ պողոտային սամարացւոց վաստակեալ հանգչի. (Թէոդոր. մայրագ.։)

ՄԻՕՐԵԱՅ. ἑγήμερος diurnus. Շարունակ. օրըստօրական.

Էփիմեռոս, հիւմմայի եաւմիայ, որ թարգմանի միօրեայ ջերմ. իբր օր օր ըստ օրեայ. (Մխ. բժիշկ.։)

ՄԻՕՐԵԱՅ. Ծնեալն առ օրին. որպէս լուսին նոր.

Ասէ երմոգինէս այսպէս, թէ միօրեայ ստեղծաւ լուսին. (Շիր. զատիկ.։)

adv.

ՄԻՕՐԵԱՅ. մ. μονήμερον unico die αὑθήμερον uno eodemque die. Ընդ մի օր. զմի օր.

Տոկալ միօրեայ՝ ահագին վտանգի։ Կալ միօրեայ ի խոր վիրապի. (Ագաթ.։)

Տաճար՝ միօրեայ քակեալ, եւ երեքօրեայ յարուցեալ, եւ մնացեալ յաւիտեանս. (Ածաբ. նոր կիր.։)

Ոմանք միօրեայ (կամ միօրէ), ոմանք երկպահք, ոմանք երեքօրեայ՝ պարկեշտութեամբ կատարեն. (Մանդ. կամ Եփր. պհ.։)