vn.

to become dark, obscure;
to get turbid;
to begin to lower.

չ.

ՄԻԳԱՆԱՄ եւ ՄԻԳԱՄ. μαυρόομαι obscuror. Միգապատ իմն լինել. մթագնիլ. պղտորիլ.

Իւղ անոյշ միգանայ, յորժամ մերձ առդնի ի հոտս գարշութեան. (Վրք. ածաբ.։)

Միգային ի վերայ մարդկան. (Վանակ. յոբ. ՟Լ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես միգանամ
դու միգանաս
նա միգանայ
մեք միգանամք
դուք միգանայք
նոքա միգանան
Imparfait
ես միգանայի
դու միգանայիր
նա միգանայր
մեք միգանայաք
դուք միգանայիք
նոքա միգանային
Aoriste
ես միգացայ
դու միգացար
նա միգացաւ
մեք միգացաք
դուք միգացայք
նոքա միգացան
Subjonctif
Présent
ես միգանայցեմ
դու միգանայցես
նա միգանայցէ
մեք միգանայցեմք
դուք միգանայցէք
նոքա միգանայցեն
Aoriste
ես միգացայց
դու միգասցիս
նա միգասցի
մեք միգասցուք
դուք միգասջիք
նոքա միգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ միգանար
դուք մի՛ միգանայք
Impératif
դու միգացի՛ր
դուք միգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու միգասջի՛ր
դուք միգասջի՛ք