cf. ՄԻԱՀԱՂՈՅՆ. (ի Հաղ, իբր համ, կից. կամ ռմկ. հեղ, անգամ)

Սապէս եւ այլքն՝ որք միահաղ յարանունաբար զոմանց ասէին. (Անյաղթ արիստ. (իբր որք միանգամ, կամ միանգամայն։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Միահաղոյն

Voir tout