va.

to unite with, to participate, to consent.

ձ.

Կցորդ լինել. միաբանիլ.

Եթէ ոչ կամիցիս երթալ միակցիլ, արասցուք մեզ այլ կաթողիկոս. (Յհ. կթ.։)