adj.

heaped up, amassed, accumulated.

ՄԹԵՐԱԾ ՄԹԵՐԱԾՈՅ. Մթերք, եւ մթերեալ.

Ժողովեաց զջուրս մթերածոյս ի ծովս ջրկայս։ Զկայանս ջուրցն մթերածոյ՝ կոչեաց ծովս։ Ի մթերածոյ անտի խօսին շրթունք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)