vn.

to be driven out, expelled or rejected;
to abstain from, to forbear;
to depart, to leave, to absent oneself, to retire.

ձ.

ἁφίσταμαι absto, absisto, desisto, recedo եւ այլն. Ի բաց կալ, հեռանալ. խորշիլ.

Մի՛ մերժեսցին ի սրտէ քումմէ զամենայն աւուրս կենաց քոց։ Ոչ մերժեցան ի նոցանէն (ի մեղաց)։ Բայց դու մերժեսջի՛ր յայնպիսեացն.եւ այլն։

Խորշեցան մերժեցան, եւ ի բաց փախեան ի նմանէ. (Եղիշ. ՟Գ։ (Ուստի Մերժ, եւ Մերձ՝ հակակայք են։))

Երազն մերժեցաւ ի նմանէ, այս է մոռացաւ. (Աթ. ՟Թ։)