va.

to make honey.

ն.

μελιτουργέω mel facio. Մեղր որպէս զմեղր գործել.

Զխորիսխ գեղեցիկ ստեղծանել՝ յոյժ սքանչելապէս մեղրագործեալ. (Փիլ. լիւս.։)

Զհեռաստան աշխարհս իբրեւ զմօտաւորս մեղրագործեցին (առաքեալք). (Եղիշ. դտ.։)