va.

to make mild, to soften, to moderate, to lenify;
to temper, to abate, to diminish, to sooth, to assuage, to mitigate, to allay, to alleviate.

ն.

καταπραΰνω mitigo, lenio εὑμενήν ποιέω benignum facio. Տալ մեղմանալ. հանդարտեցուցանել. կակղցընել.

Հաճեաց զմիտսն, մեղմացոյց. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 26։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մեղմացուցանեմ
դու մեղմացուցանես
նա մեղմացուցանէ
մեք մեղմացուցանեմք
դուք մեղմացուցանէք
նոքա մեղմացուցանեն
Imparfait
ես մեղմացուցանեի
դու մեղմացուցանեիր
նա մեղմացուցանէր
մեք մեղմացուցանեաք
դուք մեղմացուցանեիք
նոքա մեղմացուցանեին
Aoriste
ես մեղմացուցի
դու մեղմացուցեր
նա մեղմացոյց
մեք մեղմացուցաք
դուք մեղմացուցէք
նոքա մեղմացուցին
Subjonctif
Présent
ես մեղմացուցանիցեմ
դու մեղմացուցանիցես
նա մեղմացուցանիցէ
մեք մեղմացուցանիցեմք
դուք մեղմացուցանիցէք
նոքա մեղմացուցանիցեն
Aoriste
ես մեղմացուցից
դու մեղմացուսցես
նա մեղմացուսցէ
մեք մեղմացուսցուք
դուք մեղմացուսցջիք
նոքա մեղմացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մեղմացուցաներ
դուք մի՛ մեղմացուցանէք
Impératif
դու մեղմացո՛
դուք մեղմացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մեղմացուցանիջիր
դուք մեղմացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մեղմացուսջի՛ր
դուք մեղմացուսջի՛ք