va.

cf. Մեղկեմ.

ՄԵՂԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ՄԵՂԿԵՄ ἑκλύω, καταλύω , χαυνόω, καταμαλακίζω dissolvo, mollio, emollio եւ այլն. Մեղկ կացուցանել. թուլացուցանել. լուծանել. լքացուցանել. կթուցանել. իգացուցանել. թուլցընել.

Ծոյլ մեղկասէր՝ վատ չամոքեալ։ Մեղկասէր ծուլիցն հանդիսանալ՝ հեղգութիւնն է գովեստ. (Մագ. ՟Ի. ՟Խ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մեղկացուցանեմ
դու մեղկացուցանես
նա մեղկացուցանէ
մեք մեղկացուցանեմք
դուք մեղկացուցանէք
նոքա մեղկացուցանեն
Imparfait
ես մեղկացուցանեի
դու մեղկացուցանեիր
նա մեղկացուցանէր
մեք մեղկացուցանեաք
դուք մեղկացուցանեիք
նոքա մեղկացուցանեին
Aoriste
ես մեղկացուցի
դու մեղկացուցեր
նա մեղկացոյց
մեք մեղկացուցաք
դուք մեղկացուցէք
նոքա մեղկացուցին
Subjonctif
Présent
ես մեղկացուցանիցեմ
դու մեղկացուցանիցես
նա մեղկացուցանիցէ
մեք մեղկացուցանիցեմք
դուք մեղկացուցանիցէք
նոքա մեղկացուցանիցեն
Aoriste
ես մեղկացուցից
դու մեղկացուսցես
նա մեղկացուսցէ
մեք մեղկացուսցուք
դուք մեղկացուսցջիք
նոքա մեղկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մեղկացուցաներ
դուք մի՛ մեղկացուցանէք
Impératif
դու մեղկացո՛
դուք մեղկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մեղկացուցանիջիր
դուք մեղկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մեղկացուսջի՛ր
դուք մեղկացուսջի՛ք