adj.

craven-hearted or faint-hearted, poor-spirited, fickle-minded.

adj.

Մեղկ խորհրդով. թուլամիտ.

Թեթեւամիտք եւ մեղկախորհուրդք են կանայք. (Ոսկ. ես.։)