adj.

very diligent, careful, studious, industrious;
toilsome, tiresome, hard, painful.

adj.

Ուր իցէ ջան, փոյթ եւ աշխատութիւն մեծ.

Ասորի մեծաջան եւ անօգուտ ուսմամբքն աշխատեալք. (Փարպ.։)

Մեծաջան բաղձանօք մաղթէ. (Նար. ՟Խ՟Դ։)

Զամենայն փոյթ մեծաջան կարեօք առնեմք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37։)

Պա՛րտ է մահուչափ մեծաջան վաստակօքն ի շնորհքն անկանել. (Մաշկ.։)

Ուսաւ մեծաջան աշխատութեամբ. (Տէր Իսրայէլ. հոկտ. ՟Ժ՟Ե.։)

Մեծաջան վաստակօք անցուցանէ զիւրս կեանսն. (Նեղոս, կամ Եզնիկ.։ (տպ. մեծական։))

adv.

ՄԵԾԱՋԱՆ. մ. Մեծաւ ջանիւ. մեծաջանապէս. ամենայն փութով. սրտի մտօք.

Մեծաջան ապաշխարեսցէ. (Կանոն.։)

Ոչ մեծաջան եւ սրտացաւաբար հոգ տանի. (Նար. երգ.։)

ՄԵԾԱՋԱՆ ԼԻՆԵԼ. Մեծապէս ջանալ՝ հնարիլ.

Դատաւորն խորհուրդ ի մէջ առել՝ մեծաջան լինէր. (Սիսիան.։)