adj.

Ունօղ զմեծ բեռն. ծանրաբեռն. ծանրակշիռ.

Գտեալ լցեալ մեծաբեռն խստաբերունս. (Ագաթ.։)

(Ոտք փղի յարմարեալ են) բառնալ զեծաբեռն ծանրութիւնն բազմադէզն մարմնոյն. (Վեցօր. ՟Թ։)