adj.

clean, spotless, very pure;
virtuous, pious.

adj.

ՄԱՔՐԱԶԳԵԱՑ ՄԱՔՐԱԶԳԵՍՏ. Որ զգեցեալ է զմաքրութիւն. կրօղ մաքրութեան. մաքրակրօն.

Հերձոյր սրով կուսական որովայն մաքրազգեաց. (Խոր. հռիփս.։)

Մաքրազգեստիցն լուսատեսակ դասք. (Խոր. վրդվռ.։)