s.

purification;
sanctification.

s.

Մաքրագործելն. իլն. սրբազանութիւն.

Օրհնեա՛ զբաժակս (այսինքն զսկիհս) ի մաքրագործութիւն ընդունելութեան արեան միածնի քո. (Մաշտ. կիլիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մաքրագործութիւն մաքրագործութիւնք
accusatif մաքրագործութիւն մաքրագործութիւնս
génitif մաքրագործութեան մաքրագործութեանց
locatif մաքրագործութեան մաքրագործութիւնս
datif մաքրագործութեան մաքրագործութեանց
ablatif մաքրագործութենէ մաքրագործութեանց
instrumental մաքրագործութեամբ մաքրագործութեամբք