adj.

pure, neat, clean, unstained, unsullied;
refined, purified;
limpid, clear;

fig.

pure, modest, chaste;
գրել զ—ն, to make a fair copy of.

adj.

καθαρός purus, mundus, immaculus. Յստակ. ջինջ, պարզ. անաղտ. սուրբ. անբիծ. անարատ.

Գործ մաքուր ի սրբութիւն։ Կտաւս մաքուրս եւ պայծառս։ Ի մաքուր ոսկւոյ.եւ այլն։

Օդոյ մաքրի եւ պայծառի. (Նիւս. բն. ՟Է։)

Մաքրովն եւ աննիւթիւ. (Դիոն. եկեղ.։)

Մաքրից մաքրապետ. (Նար. տաղ.։)

Զայն՝ որ զարդարի, ոչ ոք մաքրից գովէ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15։)

Եթէ ոք զանձին իւրոյ զխիղճ մաքուր ունիցի. (Կլիմաք.։)

Ոչ է յոյժ մաքրացն. (Փիլ. լին.։)

Ընդ պարս մաքրոց։ Անշաղախ մաքրոցն։ Ի մաքրոց եւ յաստուածամերձ արանց. (Նար. ՟Կ՟Ա. ՟Ձ՟Ա։ Սկեւռ. ի լմբ.։)

Սրբոց սրբարան՝ մաքրոց մաքրարան. (Գանձ.։)

ՄԱՔՈՒՐ. որպէս Նուիրական, մակդիր փայլածուի. ἰερός.

Զլուսաբերն, եւ զմաքուրն անուանեալն երմեսի. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմաքուր

Գերամաքուր

Կայծակնամաքուր

Սրբամաքուր

Սրովբէամաքուր

Voir tout