adj.

hidden among the bushes, sylvan, woody, rural.

adj.

Ղօղեալ ի մէջ մացառաց կամ խիտ տնկոց եւ բուսոց.

Զեղեգնաբնակ թփամուտ մացառաղօղ ագ աքարացն վայրենեաց. (Փարպ.։)