s.

means;

adj.

possible;

v. imp.

v. imp. — է, it is possible, it may he so;
it is fitting or proper.

adj.

δυνατός possibilis ἑνδεχόμενος contingens. որ եւ ՄԱՐԹԵԼԻ. Կարելի. հնարաւոր. եւ Ներընդունական.

Գոլն, եւ մարթն, եւ հարկաւորն։ Ամենայն նախադասութիւն կա՛մ գոլ է, կամ մարթ, կամ հարկաւոր։ Ընդհանուրն ի վերայ մարթին նիւթոյ ոչ երբէք ճշմարտի։ Բայց մասնական բացասութիւն այժմ ի վերայ մարթին հակադարձի։ Հարկաւորն քան զմարթն. (եւ այլն։ Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Կարելի, ոչ կարելի. մարթ, ոչ մարթ. անկարելի, ոչ անկարելի. քանզի կարումն գոլ՝ հետեւի մարթ ել գոլ. (Պերիարմ.։)

դիմազ. ՄԱ՛ՐԹ Է. դիմազ. δυνατόν (ἑστἱ, δύναται quit, nequit, posibile est, fieri potest ἕξεστι licet. Կարելի է. հնա՛ր է. լինի. ի դէպ է. օրէ՛ն է. արժան է.

Չէ՛ մարթ այդմ լինել։ Միթէ մարթ ի՞նչ իցէ մանկանց առագաստի սուգ առնուլ։ Ոչ է մարթ մարգարէի կորնչել արտաքոյ քան զերուսաղէմ։ Իսկ ի նազարեթէ մարթ ի՞նչ իցէ բարւոյ իմիք լինել։ Եթէ հաւատաս բոլորով սրտիւ քով, մա՛րթ է։ Ամենայն ինչ ինձ մարթ է, այլ ոչ ամենայն ինչ օգուտ է.եւ այլն։

cf. ՄԱՐԹԵՄ, կամ cf. ՄԱ՛ՐԹ ԵՄ. եւ cf. ՄԱՐԹԻ։

ՄԱՐԹ ՈՒ ՊԱՏՇԱՃ. cf. ՄԱՐԹ, եւ cf. ՊԱՏՇԱՃ.

Զիա՞րդ մարթ ու պատշաճ էր ի վերայ այլոց աղօթս առնել, որ ինքն ջուրբքն չեւ էր սրբեալ. (Կոչ. ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմարթ

Մարթական

Մարթայ, յիւ

Մարթանամ, ացայ

Մարթանք, նաց

Մարթելի

Մարթեմ, մարթացի

Մարթեմ, եցի

Մարթեցուցանեմ, ուցի

Մարթիմ, մարթի

Մարթուն, թնոց

Մարթուչ

Մարթուպատշաճ

Մարթչութիւն, ութեան

Չմարթու

Չմարթութիւն, ութեան

Չմարթուն

Voir tout