ՄԱՂԼԱՂ ԱՌՆԵԼ կամ ԱՌՆՈՒԼ. Թուի իբր մաղ շարժիլ. ման առնուլ.

Երեք երկինք շրջապատին զաշխարհաւս՝ ի վեր եւ ի վայր մաղլաղ առնել (կամ առեալ). (Հ. մարտ. ՟Ժ՟Ը.։)