adj.

Ձեւ. ձեւացեալ ինչ. գիտա.

Խաչիդ ձեւակի։ Ի գործի ձեւակի խաչին խորհրդոյ. (Նար. խչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձեւական

Ձեւակերպեմ, եցի

Ձեւակերպութիւն, ութեան

Ձեւակերտական

Ձեւակերտութիւն, ութեան

Voir tout