adj.

like fire, flame-shaped;
fire-coloured.

Other definitions containing this entry

Հրատես

cf. Հրատեսիլ.


Հրատեսակ

cf. Հրատեսիլ.


Voir tout

cf. ՀՐԱՏԵՍԱԿ.

Հրատեսիլ գոյն, կամ երեւմունք, երեսք, կամ երեւեցուցանել եւ այլն. (Փիլ. ել. ՟Բ. 85։ Յհ. իմ. եկեղ.։ Ճ. ՟Ա.։ Եզնիկ.։ Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)