adj. s.

five;
fifth;
the fifth part.

s.

Հինգ թիւն.

Բաշխեաց յերկուս հնգեակս։ Տասնեակն լաւագոյն է քան զհնգեակն. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին.։ Երզն. ՟ժ. խորան.։)

Կնքէ զառաջինն հնգեակն։ Յետին է առաջին հնգեկին. (Վրդն. ել.։)

Յօդեալ ի հնգեակն զգայական եւ պահպանական. (Մագ. լ։)

adj.

Կամ ա. իբր Հինգ.

Զմիոյն հնգեակ աւուրբք, եւ զհնգեակն զնմանութիւն. (Յհ. իմ. ատ.։)

s.

ՀՆԳԵԱԿ. գ. Հինգերորդ մասն.

Զգլուխն, եւ զհնգեակն հատուսցեն ի տեարսն. (Նախ. թուոց. եւ Նախ. ղեւտ.։)

Յամենայն վաստակոց իւրոց հնգեակ տացեն ի դրունս արքունի։ Նոքա պարտին մեզ զգինս գլխոյ իւրեանց բաց ի հնգեկէն. (Թղթ. դաշ.։)