adj.

having five movements.

adj.

Հինգ օրինակաւ շարժօղ կամ շարժեալ.

Ըստ հինգ զգայութեանցն, որով հնգաշարժ ազդացութեամբն միտք ներգործեն. (Պիտառ.։)