adj.

possible, feasible, that can be made or done;
powerful, potent;
cf. Հնարագէտ.

adj.

(իբր ն) Հնարօղ. ճարտարօղ. կարօղ. ձեռնհաս. ճարտար. հնարագիւտ. մեքենագործ. cf. ՀՆԱՐԱԳԷՏ.

Ամենայն հնարից հնարաւոր. (Ագաթ.։)

Հնարաւոր արարիչն. (Մաշկ.։)

Անջրպետեա՛, կամ բժշկեա հնարաւոր. (Նար.։)

Բժիշկդ հնարաւոր ամենարուեստ. (Սկեւռ. աղ.։)

Զի՞նչ են՝ որ այնչափ հնարաւորք եւ զօրաւորքն են. (Կոչ. ՟Բ։)

Մարդիկ հնարաւոր գոլով՝ բազում անգամ խզեցին զկապս. (Բրսղ. մրկ.։)

Ի մտաւորաց եւ ի բանաւորաց, եւ ի հնարաւոր կենդանւոյս, զմարդոյս ասեմ։ Առաւել հնարաւոր երեւեցաւ հողանիւթեայ բնութիւնս. (Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Բ։ Խոսր.։)

Հնարաւոր իմաստութիւն, կամ շնորհք, կամ ճարտարութիւն. (Եղիշ. ՟Դ։ Շ. ատեն.։ Բրսղ. մրկ.։ Երզն. մտթ.։)

Կարօտեալ օգնականութեան մեքենայից, եւ հնարաւոր գործեաց։ Հնարաւոր մեքենայս դառն պատուհասից։ Ոչ զհայհոյչացն հնարաւոր չարաբանութիւն կապտեցեր. (Պիտ.։ Ճ. ՟Ա.։ Նար. ՟Լ՟Զ։)

ՀՆԱՐԱՒՈՐ. (իբր կ) δυνατόν possibile. Հնարելի. կարելի. մարթելի. եւ Ներընդունական.

Ամենայն ինչ հնարաւոր այնմ՝ որ հաւատայն։ Ամենայն ինչ քեզ հնարաւոր է։ Հնարաւորք են աստուծոյ (կամ յատուծոյ. յն. առ աստուծոյ. կամ առ աստուած). (Մրկ. ՟Ժ. 27։ ՟Ժ՟Դ. 36։ Ղկ. ՟Ժ՟Ը. 27։)

Դիւրինք են եւ հնարաւորք. (Փարպ.։ Խոսր.։ Նար. ՟Ի՟Թ. ՟Խ՟Գ։)

Եթէ անհնարինն հնարաւոր եղեւ, ո՞րչափ եւս առաւել դժուարինն՝ դիւրին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 14։)

Զայն չէ, ասել՝ ինձ հնարաւոր. (Շ. եդես.։)

Մի՛ կարճամտել քեզ ի հնարաւորսն. (Մաշկ.։)

Ոչ էր պարտ՝ հնարաւորացն գիտութեանց աստուածայնոցն պղերգանալ. (այսինքն զորս մարթ է գիտել) (Դիոն. ածայ.։)

Ի կարելեաց են ինչ՝ որ հարկաւորք են. եւ են ինչ՝ որ հնարաւոր։ Հնարաւոր. զորս կարն է արգելուլ։ Հնարաւոր՝ այսօր անձրեւն լինել. (Նիւս. կազմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հնարաւոր հնարաւորք
accusatif հնարաւոր հնարաւորս
génitif հնարաւորի հնարաւորաց
locatif հնարաւորի հնարաւորս
datif հնարաւորի հնարաւորաց
ablatif հնարաւորէ հնարաւորաց
instrumental հնարաւորաւ հնարաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհնարաւոր

Հնարաւորեմ, եցի

Հնարաւորիմ, եցայ

Հնարաւորութիւն, ութեան

Voir tout