adj.

full of humours, plethoric;
juicy, succulent;
— երկիր, fertile, fruitful land.

adj.

Առատ հիւթով. թանձրահող. յուռթի. (յն. վաթի՛ս, այսինքն խոր. թանձր)

Զերկիր պարարտ եւ զհիւթեղ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 5։)

Զհիւթեղ բերրին, եւ զապալեր անհիւթն։ Զթանձրահող եւ զհիւթեղ անդաստանս. (Պիտ.։)

Հիւթեղ քան զամենայն երկիր. (Նչ. եզեկ.։)

Իսկ (Հին բռ.)

Հիւթեղ, մսեղ։