s.

walking or travelling on foot.

s.

Հետեւակ գնալն. հետի ընթանալն.

Պարտասեալ ի ծանրութենէ զինուցն, եւ ի հետեւակագնացութենէ. (Արծր. ՟Բ. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հետեւակագնացութիւն հետեւակագնացութիւնք
accusatif հետեւակագնացութիւն հետեւակագնացութիւնս
génitif հետեւակագնացութեան հետեւակագնացութեանց
locatif հետեւակագնացութեան հետեւակագնացութիւնս
datif հետեւակագնացութեան հետեւակագնացութեանց
ablatif հետեւակագնացութենէ հետեւակագնացութեանց
instrumental հետեւակագնացութեամբ հետեւակագնացութեամբք