s.

who are remote or distant.

s.

Որ կան ի հեռաստան. բացակայք. հեռաւորք.

Զծառս յօտարս աշխարհի ... որ ի հեռաստանեայեաց ծառսն գտանին. (Վեցօր. ՟Ե։)

Զի յոյժ հեռաստանեայսն թողում ասել։ Առ որս. (՟Ժ՟Դ։)

Թղթովն իւրով հաճել եւ հաւանեցուցանել զհեռաստանեայսն, որք բացագոյն էին ի տեսլենէ անտի նորա. (Եփր. եբր.։)