s.

Իբր Հեղձումն. (լծ. ընդ եղծ)

Գարշութիւն մարդկան, ուստի մահ. յաղագս որոյ հե՛ղձ արար, վասն որոյ անձրեւ բոցակէզ. (Տօնակ.։) (Կամ ընթերցի՛ր, հեղեղ հեղձարար, այսինքն հեղձուցիչ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գետահեղձ

Գետահեղձիկ

Ընկերահեղձոյց

Ծովահեղձ

Ծովահեղձիկ

Ծովահեղձոյց

Ծովահեղձուկ

Հեղձական

Հեղձամահ

Հեղձամղձուկ

Հեղձանախանձ

Հեղձանեմ, ձի

Հեղձանիմ, ձայ

Հեղձիկ

Հեղձիմ, ձայ

Հեղձնում, ձայ

Հեղձում, ձայ

Հեղձումն, ման

Հեղձուցանեմ, ուցի

Հեղձուցեալ

Voir tout