s.

effusion.

s.

Զեղումն. յոդութիւն. հոսանք. ուղխ. վտակ.

Արտասուաց հեղեղմունք (կամ հեղմունք) հանին ամենայն ժողովքն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեղեղումն հեղեղմունք
accusatif հեղեղումն հեղեղմունս
génitif հեղեղման հեղեղմանց
locatif հեղեղման հեղեղմունս
datif հեղեղման հեղեղմանց
ablatif հեղեղմանէ հեղեղմանց
instrumental հեղեղմամբ հեղեղմամբք