vn.

to sob, to hiccup, to have the hiccups.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հեծկլտամ
դու հեծկլտաս
նա հեծկլտայ
մեք հեծկլտամք
դուք հեծկլտայք
նոքա հեծկլտան
Imparfait
ես հեծկլտայի
դու հեծկլտայիր
նա հեծկլտայր
մեք հեծկլտայաք
դուք հեծկլտայիք
նոքա հեծկլտային
Aoriste
ես հեծկլտացի
դու հեծկլտացեր
նա հեծկլտաց
մեք հեծկլտացաք
դուք հեծկլտացէք
նոքա հեծկլտացին
Subjonctif
Présent
ես հեծկլտայցեմ
դու հեծկլտայցես
նա հեծկլտայցէ
մեք հեծկլտայցեմք
դուք հեծկլտայցէք
նոքա հեծկլտայցեն
Aoriste
ես հեծկլտացից
դու հեծկլտասցես
նա հեծկլտասցէ
մեք հեծկլտասցուք
դուք հեծկլտասջիք
նոքա հեծկլտասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հեծկլտար
դուք մի՛ հեծկլտայք
Impératif
դու հեծկլտա՛
դուք հեծկլտացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու հեծկլտասջի՛ր
դուք հեծկլտասջի՛ք