s.

roll, small loaf;
morsel of bread.

s.

Աղքատին կամ դոյզն ինչ հաց. ... (ի յն. պարզապէս հաց ասի)

Կոչեա՛ դու զտնանկն, եւ տո՛ւր նմա զհացիկն։ Հանգիցէ եղբայրն ի հացիկն քո. (Եփր.։ պհ։ Վրք. հց. ՟Բ։)

Վասն օր ըստ օրէն հացկան։ Զհացիկն միայն եւ զջուր։ Ոսն հացիկ եւ աղիկ եւ այլն։ (Ոսկ.մ. ՟Ա. 19։ եւ Ոսկ. եբր. ՟Բ։ եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)

Եկեալ էր անդ յաղագս գնոյ հացկան. (Ճ. ՟Ա.։)

Տղայք չորաբեկ հացիկ խնդրէին. (Յհ. կթ.։)

Նախ ինքեանք առնուն զհացիկս, եւ յատամունս մանրեն. (Լմբ. պտրգ.։)

Զհացիկն թէ ունէր առաջի քո, գարշէիր թերեւս. (Կանոն.։)

Զաւուրն հացիկն ... հացկունք. (Վրք. հց. ձ՞։)