s.

ash-tree;
հացեաց դրախտ, ash-grove;
— ծառոյ սերմն, cf. Ճնճղկալեզու.

Other definitions containing this entry

Զամբիղ

basket;
— մի, a — full;
— զգեստուց, գործոյ, պտղոյ, հացի, clothes-basket;
— գործոյ, work-basket;
— պտղոյ, basket of fruit;
հացի, bread-basket.


Կարօտիմ, տեցայ

to be in want of, to be in needy circumstances, to be indigent or necessitous;
to want, to need;
to desire, to wish, to long or sigh for, to pant after;
չ— իմիք, to want for nothing, to possess in plenty, to revel in abundance, to be in the enjoyment of every good thing;
ոչ եւս — ումեք, to dispense with one's aid or assistance, to do without one;
հացի, ջրոյ, քնոյ, to be hungry, thirsty, sleepy.


Կոտոր, ոց

morsel, part, fragment, slice, bit, piece, lump;
հացի, piece of bread.


Մէջ, միջոյ, ով, ոց, աց, ովք, օք

—ք or պորտ ընդոց, hilum of beans;
հացի միջաւ, with the crum;


Միջոց, աց

middle, centre;
space, interval, interstice;
vacancy;
division, separation;
difference, distinction;
empty space;
*means, way;
հացի, cf. Միջուկ;
— անօթոց, capacity;
— աշխարհի, interior, inside part;
— պատերազմաց, truce, suspension of arms, armistice;
զ—աւ ռազմին, during the conflict, in the hottest of the battle, thickest of the fight;
զ—աւ ճանապարհին, on the way;
during the journey;
ի —ի ամբոխին ամրանալ, to take refuge among the crowd.


Միջուկ

marrow, core, heart;
հացի, crum of bread;
— ձուոյ, yolk of an egg;
— ընկուզոյ, kernel of a walnut;
— տնկոց, pith;
— պտղոյ, core;
— գիսաւորաց, nucleus of comets.


Պատառ, աց

bit, slice;
mouthful;
piece, shred, strip;
պատառ պատառ, in pieces, in rags;
piecemeal;
— մի հացի, a bit or piece of bread;
բրդել —ս —ս, to cut in pieces or in bits;
ի մի — կլանել, to devour, to take in one mouthful;
— — կոտորել, to be lacerated, torn or cut to pieces, butchered;
— — երկիր անկանիլ, to fall off bit by bit, to decay gradually.


Օտարաշխարհիկ

cf. Օտարաշխարհացի.


Voir tout

s.

μελία bumelia, fraxinus. Ծառ վայրի անպտուղ՝ մանրատերեւ ըստ ուռւոյ. ... ի ստուերէ նորին խորշի օձ, վասն որոյ եւ Օձատանջ ասի. (ուստի հացի՝ է լծ. ընդ Օձի։) Գաղիան.։ (ուր յն. դնի սփեմգամոս. թերեւս որպէս օֆիօ՛տամոս. իբր օձատանջ։)

Հացեաց դրախտ. (Խոր. ՟Գ. 18։)

Հատի ի ծառոյ անտի հացւոյ. (Յհ. կթ.։)

ՀԱՑԻ ԾԱՌՈՅ ՍԵՐՄՆ. cf. ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հացիկ, ցկան

Օտարաշխարհացի, հեայ

Voir tout