ՀԱՐՑԱԲԱՆԵԼ. cf. ՀԱՐՑԱՆԵԼ.

Հարցաբանեալք զեսայեայն, ո՞վ է սա դիմեալ յերկրէ. (Շար.։)

Նոր անդրէն ի նոյն հարցաբանեալ վեհիցն. (զի՞ այդ վէրք ի ձեռս քո. Նար. տաղ.։)