adj.

Կրով կապեալ, մածեալ, ծեփեալ. որպէս հնձան, եւ այլն.

Հանցեն զերեսն կրակապոյն, եւ այլ վերստին նորոգեսցեն. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կրակապաշտ, ից

Կրակապաշտութիւն, ութեան

Voir tout