s.

conch-shell.

s.

Բառ յն. κοχλίας, κόχλαι coclea, conchae. Խեցեմորթ գալարեալ. որպէս խխունջ. արուսեակ.

Ազգ՝ որ խեցեմորթքն կոչին, այսինքն կոնքն, եւ կտինքն, եւ կողիք. (Վեցօր. ՟Է։)