cf. ԿԵՆԴԱՆԻ, իք.

Միւսանգամ նորագեցայց արեգաւետս կենդան. (Շ. այբուբ.։)

Կենդանք եւ անկենդանք. (զկենդանս եւ զանկենդանս. Հին քեր.։)

Բանաւորք եւ անբանք, կենդանք եւ անկենդանք. (Գր. հր.։)

Յանշունչս եւ ի շնչաւ որս, ի կենդանս եւ յանկենդանս. (Անյաղթ բարձր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկենդան

Բարեկենդան, ի

Բարեկենդանութիւն, ութեան

Երկակենդան

Կենդանաբան, ից

Կենդանաբանական

Կենդանաբանութիւն, ութեան

Կենդանաբաշխ

Կենդանաբեր, աց

Կենդանաբոյս, բուսոց

Կենդանագիր, գրաց

Կենդանագործ

Կենդանագործեմ, եցի

Կենդանագործութիւն, ութեան

Կենդանագրեմ, եցի

Կենդանագրութիւն, ութեան

Կենդանազնին

Կենդանազննական

Կենդանազննութիւն, ութեան

Կենդանազոհութիւն, ութեան

Voir tout