cf. Կենդրոն։ (Ա՛յլ է եւ յտկ. անուն ԿԵԴՐՈՆ. յորմէ Կեցրոնեան ձոր)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կեդրոնախոյս

Կեդրոնական

Կեդրոնականութիւն, ութեան

Կեդրոնակից

Կեդրոնաձիգ

Կեդրոնացումն, ման

Կեդրոնացուցանեմ, ուցի

Կեդրոնաւորեմ, եցի

Կեդրոնաւորութիւն, ութեան

Voir tout