vn.

to cling to, to crawl on the ground.

ձ.

Իբր նոյն ընդ Կափչիլ. կբչիլ, փակչիլ.

(Տունկ որթոյ) առաւել ես տարածեալ կբնի յիւրացման զնստագոյն եւ յոյժ խորին վայրս երկրի. (Պիտ.։)