s.

partridge;
մրոտն —, red-legged -;
ձագ —ու, young -;
cf. Կաքաւք.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աչակաքաւ

Կաքաւ

Կաքաւաձեւ

Կաքաւանք

Կաքաւասէր

Կաքաւարան, աց

Կաքաւեմ, եցի

Կաքաւեցուցանեմ, ուցի

Կաքաւիկ

Կաքաւիչ

Կաքաւութիւն, ութեան

Կաքաւումն, ման

Voir tout