va.

to cause to dance;
to dance with.

ն.

καταχορηγέω choragium procuro ἑξορχέω exsultare facio, explodo. Տալ կաքավել կամ պարել. եւ բաց ոստուցանել. Ոստք ի ձեռն պսակաւորս կաքաւեցուցանել. (՟Գ. Մակ. ՟Բ. 14։)

Կաքաւէին, եւ զդեւս կաքաւեցուցանէին. (Վրդն. սղ.։)

Տե՛ս, զի մի՛ արտաքս կաքաւցուսցես զսրբութիւն սրբութեանցն, այլ երկիւղիւ զթաքնութեանն աստուծոյ (զխորհուրդս) իմանալեօք եւ աներեւութիւք գիտութեամբք պատուեսցես. (Դիոն. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կաքաւեցուցանեմ
դու կաքաւեցուցանես
նա կաքաւեցուցանէ
մեք կաքաւեցուցանեմք
դուք կաքաւեցուցանէք
նոքա կաքաւեցուցանեն
Imparfait
ես կաքաւեցուցանեի
դու կաքաւեցուցանեիր
նա կաքաւեցուցանէր
մեք կաքաւեցուցանեաք
դուք կաքաւեցուցանեիք
նոքա կաքաւեցուցանեին
Aoriste
ես կաքաւեցուցի
դու կաքաւեցուցեր
նա կաքաւեցոյց
մեք կաքաւեցուցաք
դուք կաքաւեցուցէք
նոքա կաքաւեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կաքաւեցուցանիցեմ
դու կաքաւեցուցանիցես
նա կաքաւեցուցանիցէ
մեք կաքաւեցուցանիցեմք
դուք կաքաւեցուցանիցէք
նոքա կաքաւեցուցանիցեն
Aoriste
ես կաքաւեցուցից
դու կաքաւեցուսցես
նա կաքաւեցուսցէ
մեք կաքաւեցուսցուք
դուք կաքաւեցուսցջիք
նոքա կաքաւեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կաքաւեցուցաներ
դուք մի՛ կաքաւեցուցանէք
Impératif
դու կաքաւեցո՛
դուք կաքաւեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կաքաւեցուցանիջիր
դուք կաքաւեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կաքաւեցուսջի՛ր
դուք կաքաւեցուսջի՛ք