va.

to tear in pieces.

ն.

Որպէս Գիշատել. բզըքտել.

Որ ծանրն է քան զամենայն չարիս մարդասպանութեանն, գրեթէ ատամամբ կափատեն զխողխողեալսն. (Մեկն. ղեւտ.։)

Étymologie