s.

axe, hatchet.

s.

(լծ. յն. աքսինի). (ա՛յլ է եւ Աքցան). ἁξίνη securis. Փայտատ. տապար. (լտ. սեգու՛րիս, որ եւ հյ. ՍԱԿՐ)

Խոփոյ եւ կացնոյ եւ մանգաղի. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 21։)

Անկցի կացինն ի մեղեխէն. (Նախ. ժող.։)

Փայտահարքն առին զփայտահատն, որ է կացինն. (Ոսկիփոր.։)

Միթէ վերասցի՞ կացին առանց ձեռին մարդոյ. (Վրք. հց. ՟Զ։)

Զձեռս նորա հրամայեաց կտրել կացնով. (Ճ. ՟Ա.։)

Հատանիցէ փայտ ի մայրս անտառախիտս հարեալ կացնաւ. (Արծր. ՟Գ. 7։)

Ձեռք մեր փապարեալ են ի կացնի. (Եղիշ. ՟Ը։)

Ետ ջախջախել զոլոքս նոցա կացնօք. (Հ. կիլիկ.։)