s.

shortening, abridging;
retrenchment.

s.

Կարճելն, իլն.

Կարճումն կերակրոց, կամ ի կերակրոց։ Կարճումն մեղաց, կամ ախտից. (Մանդ. ՟Գ։ Եփր. պհ.։ Եւագր. ՟Թ։ Կանոն.։ Լծ. ածաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարճումն կարճմունք
accusatif կարճումն կարճմունս
génitif կարճման կարճմանց
locatif կարճման կարճմունս
datif կարճման կարճմանց
ablatif կարճմանէ կարճմանց
instrumental կարճմամբ կարճմամբք