va.

to tease, to provoke, to put out of patience.

ն.

Արկանել ի կարճմտութիւն, յանհամբերութիւն. տաղտկացուցանել.

Հեղգացոյց յաղոթից, կարճմտեցոյց ի ժուժկալութենէ. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կարճմտեցուցանեմ
դու կարճմտեցուցանես
նա կարճմտեցուցանէ
մեք կարճմտեցուցանեմք
դուք կարճմտեցուցանէք
նոքա կարճմտեցուցանեն
Imparfait
ես կարճմտեցուցանեի
դու կարճմտեցուցանեիր
նա կարճմտեցուցանէր
մեք կարճմտեցուցանեաք
դուք կարճմտեցուցանեիք
նոքա կարճմտեցուցանեին
Aoriste
ես կարճմտեցուցի
դու կարճմտեցուցեր
նա կարճմտեցոյց
մեք կարճմտեցուցաք
դուք կարճմտեցուցէք
նոքա կարճմտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կարճմտեցուցանիցեմ
դու կարճմտեցուցանիցես
նա կարճմտեցուցանիցէ
մեք կարճմտեցուցանիցեմք
դուք կարճմտեցուցանիցէք
նոքա կարճմտեցուցանիցեն
Aoriste
ես կարճմտեցուցից
դու կարճմտեցուսցես
նա կարճմտեցուսցէ
մեք կարճմտեցուսցուք
դուք կարճմտեցուսցջիք
նոքա կարճմտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կարճմտեցուցաներ
դուք մի՛ կարճմտեցուցանէք
Impératif
դու կարճմտեցո՛
դուք կարճմտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կարճմտեցուցանիջիր
դուք կարճմտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կարճմտեցուսջի՛ր
դուք կարճմտեցուսջի՛ք