vn.

to speak concisely, to say in few words;
to abridge, to retrench.

ն.

βραχυλογέω brevis sum in loquendo. Համառօտ խօսել. եւ Համառօտել.

Կարճաբանէք յաղագս իրացդ. (Ածաբ. պենտեկ.։)

Կարճաբանէ զանդ դնիլն նախնեաց. (Վրդն. ծն.։)