adj.

indissoluble.

adj.

Որոյ նիւթն է կարծր. սերտ. պինդ.

Կարծրանիւթ վէմ, կամ մարմին. (Նար. ՟Կ՟Գ. եւ Նար. խչ.։)

Կարծրանիւթ խորանարդ հաստատութիւն. (Անան. եկեղ։)

Կարծրանիւթք տեւականք. (Վրդն. թուոց.։)

s.

ԿԱՐԾՐԱՆԻՒԹ գ. Կարծր նիւթ.

Զաստուածաքանդակ տախտական կարծրանիւթով ի մարդկեղէնս փորագրեալ մելանագիծ դրոշմամբք. (Անան. եկեղ։)