s.

fisher with a hook or line, angler.

adj. s.

Ձկնորս՝ որ ընկենու զկարթ. ըստ յն. արկօղ զկարթ.

Յոգւոց հանիցեն ամենայն կարթընկէցք դետոյն. (Ես. ՟Ժ՟Թ. 8։)

Կարթընկէցք կերով թաքուցանեն զկարթսն. (Լաստ. ՟Ի՟Բ։)

Անդ երբեմն այլ առաքեր, գընալ ի ծով՝ կարթընկէցին. այսինքն պետրոսի. (Մագ. ոտ.։)