cf. ԿԱՐԵՒՈՐԱՊԷՍ. Վասն զի ամենայնք ի գոյիցս առ կատարումն ինչ տեսանիլ բնաւորեցան, վասն այսորիկ կարեւորաբար զվասն է՛րն խնդրեմք. (Սահմ. ՟Ա։)

Կարեւորաբար ծնաւ, որպէս ես կարեւորաբար ըստ բնութեանս իմոյ. (Ճ. ՟Գ.։)

Այժմ կարեւորաբար ուսուցաք քեզ. (Մագ. ՟Ծ՟Է։)