s.

large jar for wine, cask, barrel;
tun;
cf. Ծակ.

s.

πίθος dolium. Անօթ խոր եւ մեծափոր. կավեղեն թրծեալ, կամ փայտեղէն, ընդունարան քաղցուոյ եւ գինւոյ.

Կարաս ծակ է տուն օտար. (Առակ. ՟Ի՟Գ. 27։)

Ի ծակ կարաս ջուր կրել, կամ ամանել. (Բրսղ. մրկ.։)

Գինի ի դդմոյ եւի ակոյ եւ ի կարասոյ առեալ. (Մխ. ապար.։)

Յաղագս բնակելոյն դիոգինեայ ի կարաս։ Սոկրատես ոմն եմուտ ի բեկոր ինչ կարասոյ, եւ թաքեաւ ի պտղոմեայ։ Պիտանացու է ինձ կաթիլ բախտի՝ քան խելք կարասով։ Ըստ իմ դատողութեան մի վարկանիմ զխառանախօսութեան եւ զկարասին պատմութիւն. (Նոննոս.։)

Իկարաս մտանել. (Սարգ. յկ. ՟Ը։ Շ. իմ. եղակ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գինեկարաս

Կարասեակ

Կարասէկիր

Կարասի, սւոյ, սեաց

Voir tout