s.

butter;
թարմ, ընտիր, ծթրեալ —, fresh, best, rancid -.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աննկարագիր

Աննկարագրելի

Կարագավաճառ, ի

Յերկարագոյն

Նկարագեղ

Նկարագիծ

Նկարագիր, գրաց

Նկարագործ

Նկարագրական

Նկարագրեմ, եցի

Նկարագրութիւն, ութեան

Voir tout