s.

pincers.

s.

Աքցան.

Զմի բեւեռն (խաչին), եւ զկասան՝ որ է աքցանք. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակաստան

Բազկաստածու

Գեղեցկաստեղն

Կաստանայ

Հակաստուերք

Հասարակաստեղծ

Հնդկաստան, ի

Պարսկաստան, ի

Տաճկաստան

Տաճկաստանեայք

Voir tout